Zážitkové ubytování – uprostřed lesa

Obchodní a platební podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto smluvní podmínky platí pro přenocování v osadě Liberty Boy na pozemcích p. č. st. 226, p. č. st. 227 a p. č. 343/16 pro k.ú. Klášter u Vilémova (dále jen „Osada Liberty Boy“).

2. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně vlastník pozemků, Jan SV0B0DA, IČO 678 O9 146, se sídlem Na Petřnách 313/88, 162 00 Praha 6 (dále jen „Poskytovatel“) a zákazník, tj. osoba, která provede rezervaci některé ze staveb v Osadě Liberty Boy (dále jen „Zákazník“). Zákazník bere na vědomí a prohlašuje, že provedením rezervace zastupuje všechny účastníky pobytu a je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k Poskytovateli.

3. Potvrzením rezervace v Osadě Liberty Boy Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Na pozemcích Osady Liberty Boy je zakázáno se zdržovat osobám se zvýšenou citlivostí na psychickou zátěž a osobám nemocným. Zákazník prohlašuje, že je plně zdráv a způsobilý pro pobyt a přenocování v přírodě.

5. Na pozemcích Osady Liberty Boy je riziko vážného poranění způsobeného letícím či padajícím předmětem nebo napadení zvířetem. Zákazník toto bere na vědomí a zavazuje se aktivně takováto nebezpečí vyhledávat a přijímat opatření proti negativním dopadům takových rizik.

6. Zákazník bere na vědomí, že veškeré objekty v Osadě Liberty Boy slouží pro nouzové přenocování; nejsou ubytovacím zařízením ani nejsou k tomuto účelu zkolaudovány.

Článek II.
Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká tím způsobem, že Zákazník provede rezervaci volného termínu v rezervačním systému na webové adrese www.zazitkove-ubytovani.cz/rezervace, a Poskytovatel tento termín potvrdí. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká až potvrzením rezervace ze strany Poskytovatele. V případě, že nedojde k úhradě ceny pobytu v termínu uvedeném v potvrzení rezervace, platí, že smluvní vztah nikdy nevznikl a rezervace nebyla provedena.

2. Zákazník souhlasí s využitím formy elektronické komunikace, a to na elektronickou adresu, kterou zadá do rezervačního systému při provádění rezervace. Právní jednání učiněná touto formou se považují za jednání v písemné formě.

Článek III.
Cena pobytu a platební podmínky

1. Cena pobytu je uvedena v ceníku na webové adrese www.zazitkove-ubytovani.cz/cenik a liší se mj. dle rozsahu poskytovaných služeb. Výsledná cena je vypočtena dle objednávky provedené Zákazníkem a její konečná výše je uvedena v potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele.

2. Cena pobytu zahrnuje pronájem některé ze staveb v Osadě Liberty Boy a doplňkové služby objednané Zákazníkem nebo uvedené u druhu pobytu v ceníku.

3. Cena pobytu se hradí bankovním převodem uvedeným v potvrzení rezervace, kartou nebo v hotovosti. Zákazník je povinen cenu pobytu uhradit v plné výši před zahájením pobytu.

Článek IV.
Povinnosti Zákazníka

1. Při pobytu v Osadě Liberty Boy je Zákazník zejména povinen:
a. poskytovat Poskytovateli součinnost při řešení jakýchkoli problémů tak, aby byl řádně zabezpečen a zajištěn pronájem stavby v Osadě Liberty Boy
b. řídit se pokyny Poskytovatele nebo jeho pracovníků, řídit se provozním řádem Osady Liberty Boy,
c. chovat se tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě nebo majetku, zejména Zákazník bere na vědomí, že Osada Liberty Boy se nachází v lese, kde nelze vyloučit například pád větví aj.; Zákazník se proto zavazuje dohlížet zejména na osoby mladší 18 let,
d. udržovat ve stavbách Osady Liberty Boy pořádek a čistotu, zejména jsou-li s ním ubytovány osoby mladší 18 let,
e. při odchodu ze stavby v Osadě Liberty Boy zavřít okna a vstupní dveře,
f. bezodkladně oznámit Poskytovateli vznik jakékoli škody či poškození kterékoli ze staveb nebo jejich okolí.

2. Zákazník bez souhlasu Poskytovatele nesmí:
a. provádět podstatné změny ve stavbách Osady Liberty Boy, včetně stěhování nábytku, veškeré zařízení a vybavení se nesmí používat pro jiný účel, než pro který bylo vyrobeno,
b. přenechat stavbu k užívání třetím osobám s výjimkou osob, které ji užívají spolu se Zákazníkem a byly takto Poskytovateli nahlášeny,
c. kouřit ve vnitřních prostorách, rozdělávat či manipulovat s otevřeným ohněm mimo prostory k tomu vyhrazené; oheň je možné rozdělávat výlučně v kamnech uvnitř staveb nebo ve venkovním krbu,
d. zakrývat otvory pro sání vzduchu pro kamna do prostoru budovy,
e. držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

3. Zakazuje se zdržovat se v Osadě Liberty Boy v případě nebezpečných meteorologických podmínek (silný vítr, bouřka apod.). Pokud je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (dle jen CHMI) pak zákazníkovi vzniká nárok na vrácení poměrné části platby za pobyt za dobu, kdy byla výstraha v platnosti. V případě, že zákazník tento zákaz neuposlechne, pak nárok na vrácení peněz zaniká.

4. V případě nebezpečných meteorologických podmínek (silný vítr, bouřka apod.) je zákazník povinen provést evakuaci a bude-li to možné, odstranit veškeré své věci, zejména automobil. K opuštění Osady Liberty Boy lze využít únikové cesty dle evakuační mapy, která tvoří přílohu těchto podmínek. V prvé řadě však Zákazník volí takovou cestu, která je nejvhodnější pro jeho osobní bezpečnost. V případě že evakuace není možná a nebo by představovala neúměrné riziko jsou zřízeny bezpečné zóny – podzemní prostor na pozemku p. č. 343/16 (zemljanka – Zóna 1), přízemní prostor stavby na pozemku p. č. 266 (srub – Zóna 2). Zákazník povinen zůstat v některé z bezpečných zón, dokud nebezpečí nepomine.

5. Dobíjecí kiosek je automatické solární zařízení, které transformuje sluneční energii na elektrickou energii o stejnosměrném napětí 5V a střídavé napětí 220V. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené na dobíjeném zařízení Zákazníka.

6. Hygienické zařízení slouží k nouzovému provedení osobní hygieny. Nedoporučuje se používat osobám se zvýšenou citlivostí pokožky. Voda v hygienickém zařízení může dosahovat až 80°C a může tak dojít k opaření. Zákazník se zavazuje, že nikdy nepřenechá obsluhu hygienického zařízení osoby mladší 18 let. Voda v hygienickém zařízení není pitná.

Článek V.
Práva a povinnosti Ubytovatele

1. Poskytovatel je povinen odevzdat Zákazníkovi stavbu ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

2. Poskytovatel je oprávněn po skončení pobytu Zákazníka provést prohlídku stavby v přítomnosti Zákazníka.

3. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo škody na majetku Zákazníka, které vznikly neopatrností, nepozorností, nedbalostí, nesprávným používáním nebo špatným dohledem nad mladistvými osobami. Osada Liberty Boy se nachází v lese, kde nelze zaručit úplnou bezpečnost Zákazníka. Poskytovatel proto neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku Zákazníka vzniklé zásahem vyšší moci, např. pádem stromů či větví, Zákazník bere na vědomí, že pobyt v Osadě Liberty Boy je zcela na jeho vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

4. Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že stavby v Osadě Liberty Boy nedisponují trezory či jinými zařízeními k bezpečnému uložení cenností. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či odcizení cenností či peněz během pobytu. Poskytovatel a Zákazník smluvně vylučují ustanovení § 2327 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Místo pro parkování vozidel se nachází v lese. Přes veškerou snahu o péči o okolní dřeviny nenese Poskytovatel odpovědnost za vzniklé škody na zaparkovaných vozidlech nebo odložených věcech.

Článek VI.
Další ujednání

1. Začátek pobytu je možný nejdříve od 16:00 v den, který je uveden jako první den pobytu. Zákazník je povinen ukončit pobyt a předat Poskytovateli stavbu nejpozději v 10:00 posledního dne pobytu. Nebude-li ukončen pobyt včas, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi další den pobytu dle platného ceníku.

2. Pobyt či návštěva Osady Liberty Boy se zvířaty (domácími mazlíčky) je zakázána, ledaže se Zákazník a Poskytovatel dohodnou předem jinak.

Článek VII.
Reklamace

1. Zákazník je povinen uplatnit případné vady bezodkladně u Poskytovatele, aby mohla být provedena náprava závadného stavu.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny pobyty v Osadě Liberty Boy a vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2024.

2. Uzavřením smlouvy bere Zákazník na vědomí, že si podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

3. Ubytovatel poučuje Zákazníka, že v případě sporu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je možné využít mimosoudního řešení takového sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).