Zážitkové ubytování – uprostřed lesa

Pravidla březnové soutěže se Zážitkovým ubytováním

 1. Soutěž organizuje Jan Svoboda, se sídlem Na Petřinách 313/88,162 00 Praha 6, IČ: 67809146. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Jana Svobody.
 1. Soutěž potrvá od zveřejnění příspěvku do 23. 4. 2024. Soutěží se o: večeři- naložená vepřová panenka na šalvěji, zelenina, grilované brambory k pobytu v Zážitkovém ubytování. Výherce zveřejníme na Facebook stránce https://www.facebook.com/zazitkoveubytovani.
 2. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivním uživatelem Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem FB stránky Zážitkové ubytování.
 3. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře s odpovědí pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí soutěžící udělat, je zodpovědět otázku: „Strávili byste raději pobyt ve srubu, nebo v zemljance?“ a označit v komentáři dalšího uživatele Facebooku. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.
 4. Ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem vylosujeme jednoho výherce.
 5. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
 6. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů.
 7. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 8. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 9. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 10. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zazitkoveubytovani v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje Janu Svobodovi souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu Jana Svobody. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zazitkoveubytovani.
 2. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 3. Soutěž organizuje Jan Svoboda z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

 

V Praze dne 22. 3. 2024
Jan Svoboda